Državni prostorski akti
Domov|Vpogled v postopke priprave državnih prostorskih aktov


Vsi državni prostorski akti
Državni prostorski akti v pripravi
Sprejeti državni prostorski akti
Vsi objavljeni dokumenti
Iskalnik po državnih prostorskih aktih


Sprejeti državni prostorski akti

DPN za varovano parkirišče Brdo zahod
DPN za kablovod 110 kV od RTP 110/20 kV Dekani do slovensko-italijanske meje pri MMP Škofije
DPN za 110 kV kablovod od RTP 110/20 kV Vrtojba do slovensko-italijanske meje pri MMP Vrtojba
DPN za dograditev predora Karavanke
DPN za rekonstrukcijo dela DV 2x110vV Gorica-Divača (odsek Renče)
DPN za G2 cesto Hrastnik-Zidani Most- Rdaeče in G1 Rimske Toplice-Zidani Most-Radeče
Državni prostorski načrt za RTP 110/20kV Dobruška vas
DPN za rekonstrukcijo DV 2 x400 kV Šoštanj-Podlog
Državni prostorki načrt za prenosne plinovode zanke do Zreč
Državni lokacijski načrt za rekonstrukcijo obstoječih prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32 in R34
Državni prostorski načrt za del rekonstrukcije daljnovoda 2 x 110 kV Brestanica-Hudo
Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R297B Šenčur-Cerklje na Gorenjskem
DPN za železniško progo Maribor - Šentilj
Državni prostorski načrt za preložitev glavne ceste Ormož - Središče ob Dravi za izvennivojsko križanje z železniško progo v Središču ob Dravi
DPN za prenosni plinovod M9 Lendava - Kidričevo
Lokacijski načrt za obnovo in doinštalacijo obstoječe hidroelektrarne Plave na Soči - Plave II
Lokacijski načrt za obnovo in doinštalacijo obstoječe hidroelektrarne Doblar na Soči - HE Doblar II
Ureditveni načrt za območje naravnega rezervata Škocjanski zatok
Državni lokacijski načrt za vodnogospodarsko ureditev Drave od Dogoš do jezu v Mulju
Državni lokacijski načrt za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob reki Muri od Cvena do Vučje vasi
Državni lokacijski načrt za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob reki Muri od Dokležovja do Kučnice
Državni lokacijski načrt za vodnogospodarsko ureditev Drave od Vurberka do Zgornjega Dupleka
Državni lokacijski načrt za rekonstrukcijo plinovoda M2 na odseku Rogatec–Rogaška Slatina
Državni lokacijski načrt za daljnovod DV 2x110 kV Toplarna–Polje–Beričevo
Lokacijski načrt za mednarodni mejni prehod Dobova
Lokacijski načrt za mednarodni mejni prehod Gruškovje
Lokacijski načrt za mednarodni mejni prehod Jelšane
Državni prostorski načrt za rekonstrukcijo vinske ceste L 613 v delu obmejnega območja Republike Slovenije v občini Kungota
Državni lokacijski načrt za navezavo luke Koper na avtocestno omrežje
Državni lokacijkski načrt za avtocestni priključek Celje vzhod in povezovalno cesto
Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Korenitka–Pluska
Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Črnivec (Peračica)–Podtabor
Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Hrastje–Lešnica
Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Smednik–Krška vas
Lokacijski načrt za gradnjo enostranskega spremljajočega objekta tipa 2 na AC odseku Šmarje Sap–Višnja Gora
Lokacijski načrt za odsek avtoceste Maribor–Lenart
Lokacijski načrt za smer avtoceste Maribor–slovensko-madžarska meja na odseku Cogetinci–Vučja vas
Lokacijski načrt za smer avtoceste Karavanke–Obrežje, na odseku Bič–Korenitka
Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Krška vas–Obrežje
Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Kronovo–Smednik
Lokacijski načrt za avtocestni priključek Celje zahod, povezovalno cesto in oskrbni center Lopata
Lokacijski načrt za avtocestni priključek Razdrto
Lokacijski načrt za smer avtoceste Maribor–slovensko–madžarska meja na odseku Vučja vas–Beltinci
Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Klanec–Srmin
Lokacijski načrt za rekonstrukcijo glavne ceste G 10 (M10) na odseku Depala vas–Črnuče, pododsek v Mestni občini Ljubljana
Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Kozina–Klanec
Lokacijski načrt za odsek avtoceste Slivnica–Pesnica
Lokacijski načrt za Primorski krak avtocestena odseku hitre ceste Vipava–Selo
Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Blagovica–Šentjakob
Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Divača–Kozina
Državni prostorski načrt za preureditev železniške postaje Pragersko
Državni prostorski načrt za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna
državni prostorski načrt za plinsko parno elektrarno v TET
DPN za državno cesto od priključka Maline do MMP Metlika in do priključka Črnomelj jug
DPN za državno cesto od AC A2 Ljubljana -Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline
Državni lokacijski načrt za glavno cesto Želodnik-Mengeš-Vodice na odseku Žeje-Vodice
Državni lokacijski načrt za hitro cesto na odseku Koper - Izola
DPN za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni javni promet v Kopru
Državni prostorski načrt za dograditev priključka na AC odseku Malence-Šmarje Sap
Državni prostorski načrt za ureditev Savinje za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od Ločice ob savinji do Letuša
Državni prostorski načrt za ureditev RC Radmirje-Luče in zagotavljanje poplavne varnosti naselja Luče
državni lokacijski načrt za hito cesto na odseku Jagodje -Lucija
DPN za območje hidroelektrarne Mokrice
Državni prostorski načrt za kompleks Debeli Rtič
Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug
Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug
DPN za 1. fazo kamionskega terminala pred novim vhodom v luko Koper
Spremembe in dopolniteve DLN za II. tir železniške proge na odseku Divača - Koper
Državni prostorski načrt za izgradnjo gospodarskega središča Feniks v Posavju
Državni prostorski načrt za obvoznico Tolmin
Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R38 Kalce–Godovič
Državni lokacijski načrt za izvennivojsko križanje Zijavnica
Državni prostorski načrt za bioplinsko napravo Cven v občini Ljutomer
Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M3/1 Kalce-Ajdovščina
Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M3/1 Kalce-Vodice
Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina-Šempeter pri Gorici
Načrt prostorskih ureditev za zavarovano območje Kobilarne Lipica, 1. faza
Državni prostorski načrt za vzporedni plinovod M1/3 od mejne merilno regulacijske postaje Ceršak do slovensko avstrijske meje
Državni prostorski načrt za razširitev kompresorske postaje Kidričevo
Državni prostorski načrt za območje HE Brežice
Državni prostorski načrt za preložitev regionalne ceste R2R2-403/1075 Podrošt-Češnjica skozi Železnike ter ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti
Državni prostorski načrt za nadvoz čez železniško progo s priključkom na regionalno cesto R3 646 in priključkom na Kandunčevo in Industrijsko cesto v Grosupljem
Državni prostorski načrt za izvennivojsko križanje glavne in magistralne železniške proge z glavno cesto Šentjur–Mestinje v Grobelnem
Državni prostorski načrt za območje Šmartinskega jezera
Državni prostorski načrt za dograditev priključka Šmarje Sap na avtocestnem odseku Malence – Šmarje Sap
Državni lokacijski načrt za daljnovod 2 x 110 kV RTP Grosuplje - RTP Trebnje
Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Podtabor-Naklo
Lokacijski načrt za izvennivojski priključek Slovenska Bistrica sever (Devina) na avtomobilski cesti A 10 Hoče-Arja vas
Lokacijski načrt za odsek avtomobilske ceste Višnja Gora-Bič
Lokacijski načrt avtoceste za odsek Slivnica-Fram-BDC
Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Vransko-Blagovica
Lokacijski načrt za vzhodno avtocesto od Malenc do Šentjakoba in del severne obvozne ceste od Tomačevega do Zadobrove v Ljubljani
Lokacijski načrt za avtocesto Arja vas-Ločica pri Vranskem
Lokacijski načrt za magistralno cesto - avtomobilsko cesto Šentilj-Pesnica
Lokacijski načrt hidroelektrarne Boštanj
Lokacijski načrt za avtocesto Razdrto-Fernetiči
Lokacijski načrt za avtocesto predor Karavanke-Bregana odsek Hrušica-Vrba
Lokacijski načrt za avtocesto na odseku Šentvid–Koseze
Državni lokacijski načrt za regionalno cesto I. reda R1–221/1219 Zagorje–Bevško na območju plazu Ruardi
Državni prostorski načrt za ureditev ceste R2-428/1249 Radmirje–Luče ter zagotavljanje poplavne varnosti naselja Luče
Državni prostorski načrt za cesto R3-647/1368 Mlačevo–Rašica mimo naselja Ponikve
Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane
Državni prostorski načrt za plinovod R45 za oskrbo Bele Krajine
Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M5/R51 na odseku Vodice–TE-TOL
Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M2/1 na odseku med Trojanami in Vodicami pri Ljubljani
Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R25A/1 na odseku Trojane–Hrastnik
Državni lokacijski načrt za prenosni plinovod (R25 D) od odcepa na magistralnem plinovodu M2 pri Šentrupertu do Termoelektrarne Šoštanj v Šoštanju
Državni lokacijski načrt za plinovod M1/1 Ceršak - Kidričevo
Državni lokacijski načrt za oskrbni center ob avtocestnem odseku Slivnica - Pesnica
Državni lokacijski načrt za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO)
Državni prostorski načrt za navezovalno cesto Jeprca - Stanežiče - Brod
Državni lokacijski načrt za nadvoz državne ceste Teharje–Svetina čez železniško progo Zidani Most–Maribor
Uredba o državnem lokacijskem načrtu za mednarodni mejni prehod Zavrč
Državni lokacijski načrt za mednarodni mejni prehod Sočerga
Državni prostorski načrt za letališče Cerklje ob Krki
Državni lokacijski načrt za kablovod 110 KV Pekre - Koroška vrata - Melje
Državni lokacijski načrt za izvennivojsko križanje Zijavnica regionalne ceste I. reda R1-215/1162 Trebnje–Mokronog z železniško progo Sevnica–Trebnje
Državni lokacijski načrt za HE Krško
Državni lokacijski načrt za preložitev glavne ceste G2-108 ob naselju Zg. Log pri Litiji
Državni prostorski načrt za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani most–Radeče in deviacije G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče
Državni prostorski načrt za rekonstrukcijo in elektrifikacijo železniške proge Pragersko–Hodoš
Državni prostorski načrt za daljnovod DV 2×110 kV na odseku RTP Polje–RTP Vič
Državni lokacijski načrt za daljnovod DV 2×110 kV na odseku Murska Sobota–Mačkovci
Državni prostorski načrt za daljnovod DV 110 kV na odseku Murska Sobota–Lendava
Državni lokacijski načrt za daljnovod DV 2×110 kV na odseku Lenart–Radenci
Državni prostorski načrt za daljnovod DV 2×400 kV na odseku Cirkovce–Pince
Državni lokacijski načrt za daljnovod DV 2×110 kV na odseku Beričevo–Trbovlje
Državni prostorski načrt za vodnogospodarsko ureditev reke Dravinje od Stogovcev do Koritnega
Državni prostorski načrt za črpalno hidroelektrarno na Dravi in daljnovodno povezavo ČHE–RTP Maribor
Državni prostorski načrt za avtocestni priključek Brezovica na avtocestnem odseku Ljubljana–Vrhnika
Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Koseze–Kozarje
Državni prostorski načrt za avtocesto na odseku Draženci–MMP Gruškovje
Lokacijski načrt za vzporedni plinovod M 1/1 na odseku Kidričevo–Rogatec
Lokacijski načrt za vplivno območje plazu Šmihel v Mestni občini Nova Gorica
Lokacijski načrt za vplivno območje plazu Podmark v občini Šempeter – Vrtojba
Lokacijski načrt za vplivno območje plazu Strug nad vasjo Koseč v občini Kobarid
Lokacijski načrt za vplivno območje plazu Gradišče nad Prvačino v Mestni občini Nova Gorica
Lokacijski načrt za mednarodni mejni prehod Dragonja
Lokacijski načrt za Primorski krak avtoceste na odseku hitre ceste Razdrto–Vipava
Državni lokacijski načrti za preložitev regionalne ceste R II-420 na območju naselja Dobova
Državni lokacijski načrt za mednarodni mejni prehod Starod
Državni lokacijski načrt za mednarodni mejni prehod Središče ob Dravi
Državni lokacijski načrt za kompresorsko postajo Ajdovščina
Državni lokacijski načrt za izgradnjo II. tira železniške proge Divača–Koper
Državni lokacijski načrt za hidroelektrarno Blanca
Državni lokacijski načrt za cesto G1-2 (HC) Hajdina–Ptuj na območju Občine Hajdina
Državni lokacijski načrt za preložitev glavne ceste G1-6 in regionalne ceste R2-404 na območju Ilirske Bistrice
Državni lokacijski načrt za glavno cesto Želodnik–Mengeš–Vodice na odseku Želodnik–Mengeš z obvoznico Mengeš
Državni lokacijski načrt za glavno cesto Želodnik-Mengeš-Vodice na odseku Mengeš-Žeje
Državni lokacijski načrt za daljnovod 2 × 400 kV Beričevo–Krško
Državni lokacijski načrt za obojestranski bencinski servis Vipava na odseku hitre ceste Razdrto-Vipava
Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Vrba–Črnivec (Peračica)
Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Spodnja Senarska–Cogetinci
Državni lokacijski načrt za avtocestni priključek Naklo
Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Ponikve–Hrastje
Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Pluska–Ponikve
Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku MMP Gruškovje–meja z Republiko Hrvaško
Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Lešnica–Kronovo
Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Lendava–Pince z odcepom hitre ceste na Dolgo vas
Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Lenart–Spodnja Senarska
Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Slivnica–Draženci
Državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Beltinci–Lendava