Državni prostorski akti
Domov|Vpogled v postopke priprave državnih prostorskih aktov


Vsi državni prostorski akti
Državni prostorski akti v pripravi
Sprejeti državni prostorski akti
Vsi objavljeni dokumenti
Iskalnik po državnih prostorskih aktih


Državni prostorski akti v pripravi

DPN za VE Plešivec
Državni prostorski načrt za daljnovod 2 x 110 kV RTP Ravne - RTP Mežica
Državni prostorski načrt za obvoznico Volče
Državni prostorski načrt za obvoznico Most na Soči
DPN za vetrno elektrarno Zajčica
DPN za vetrno elektrarno Ojstrica
DPN za prenosni plinovod R15/1 Lendava-Ljutomer
DPN za prenosni plinovod M1A/1 Interkonekcija Rogatec
Državni prostorski načrt za nadgradnjo železniške proge Ljubljana-Kranj-Jesenice-državna meja v koridorju obstoječe proge
DPN za varovano parkirišče Brdo zahod
DPN za letališče Maribor
DPN za kablovod 110 kV od RTP 110/20 kV Dekani do slovensko-italijanske meje pri MMP Škofije
DPN za 110 kV kablovod od RTP 110/20 kV Vrtojba do slovensko-italijanske meje pri MMP Vrtojba
DPN za RTP 220/110/(20) kV Ravne s priključnim 220 kV daljnovodom
DPN za Tivolski lok
DPN za prenosni plinovod Pince - Lendava
Državni prostorski načrt za kablovod v MO Koper
Državni prostorski načrt za HE na ljubljanskem in litijskem odseku reke Save
DPN za dograditev predora Karavanke
Državni prostorski načrt za park vetrnih elektrarn Senožeška brda
Državni prostorski načrt za letališče Jožeta Pučnika Ljubljana
DPN za obvoznico Velike Lašče
Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M9 Kidričevo - Vodice
Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug
DPN za novo železniško progo (Trst)-državna meja-Divača
Državni prostorski načrt za kompresorsko postajo Rogatec
DPN za HE Hrastje Mota na Muri
DPN za daljnovod 2 x 110 kV RTP Kočevje - RTP Črnomelj
DPN za HE Renke, HE Trbovlje in HE Suhadol na srednji Savi
Državni prostorski načrt za izvennivojsko križanje glavne ceste in glavne železniške proge v Središču ob Dravi
DPN za rekonstrukcijo dela DV 2x110vV Gorica-Divača (odsek Renče)
Železniška proga LJ-KR-JES z navezavo letališča Ljubljana
Daljnovod 2 x110 kV Kamnik- Visoko
Državni prostorski načrt za daljnovod 2 x 110 kV Trebnje - Mokronog - Sevnica
DPN za G2 cesto Hrastnik-Zidani Most- Rdaeče in G1 Rimske Toplice-Zidani Most-Radeče
Državni prostorski načrt za RTP 110/20kV Dobruška vas
DPN za ureditev izvennivojskega prehoda Rakekl
DPN za prenosni plinovod M10 Vodiece - Rateče
DPN za rekonstrukcijo DV 2 x400 kV Šoštanj-Podlog
DPN za rekonstrukcijo 2 x400kV Beričevo-Divača
DPN za rekonstrukcijo DV 2x 400 kV Beričevo -Podlog
Državni prostorki načrt za prenosne plinovode zanke do Zreč
Državni lokacijski načrt za rekonstrukcijo obstoječih prenosnih plinovodov M3, M3B, R31A, R32 in R34
DPN za G2 cesto Robič-Kalce-Logatec na odsekih Hotedrščica, Godovič in Spodnja Idrija
DPN za prensoni plinovod Jarše - Sneberje
DPN za prensoni plinovod Kozarje - Vevče
DPN za prenosni plinovod TETOL - Vevče
Državni prostorski načrt za del rekonstrukcije daljnovoda 2 x 110 kV Brestanica-Hudo
Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R297B Šenčur-Cerklje na Gorenjskem
Državni prostorski načrt za izgradnjo obvoznic Velike Lašče, Ribnica in Kočevje
Državni prostorski načrt za letališče Portorož
DPN za ureditev izvennivojskega prehoda Dobova izvoz v občini Brežice
DPN za železniško progo Maribor - Šentilj
Državni prostorski načrt za preložitev glavne ceste Ormož - Središče ob Dravi za izvennivojsko križanje z železniško progo v Središču ob Dravi
DPN za za izvennivojski prehod Lesce pri Murki v Občini Radovljica
DPN za prenosni plinovod M9 Lendava - Kidričevo
Spremembe in dopolnitve državnega lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Lendava-Pince z odcepom hitre ceste na Dolgo vas
Državni prostorski načrt za počivališče tovornih vozil Železni most ob avtocesti Kozina-Klanec
DPN za Ljubljansko železniško vozlišče
DPN za rekonstrukcijo odseka Bača-Dolenja Trebuša
Državni prostorski načrt za preureditev železniške postaje Pragersko
DPN za izvennivojski prehod Žirovnica-Selo
Državni prostorski načrt za Osrednje vadišče Slovenske vojske Postojna
Državni prostorski načrt za prestavitev obstoječega prenosnega plinovoda R 26 Krašnja Kresnice na območju Dešna
državni prostorski načrt za plinsko parno elektrarno v TET
DPN za državno cesto od priključka Maline do MMP Metlika in do priključka Črnomelj jug
DPN za državno cesto od priključka Črnomelj jug do MMP Vinica
DPN za državno cesto od AC A2 Ljubljana -Obrežje pri Novem mestu do priključka Maline
DPN za celovito prostorsko ureditev pristanišča za mednarodni javni promet v Kopru
Državni prostorski načrt za dograditev priključka na AC odseku Malence-Šmarje Sap
Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti Spodnje Savinjske doline
DPN za območje hidroelektrarne Mokrice
Državni prostorski načrt za državno cesto od Otiškega vrha do meje z Republiko Avstrijo na Holmcu
Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Slovenj gradec jug do Dravograda z obvoznicami
Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug
Državni prostorski načrt za državno cesto R1-210 Cerkno-Hotavlje
Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Šentrupert na avtocesti A1 Šentilj-Koper do priključka Velenje jug
Spremembe in dopolniteve DLN za II. tir železniške proge na odseku Divača - Koper
Državni prostorski načrt za navezovalno cesto Zahodna obvoznica Maribor
Državni prostorski načrt za izgradnjo gospodarskega središča Feniks v Posavju
Državni prostorski načrt za rekonstrukcijo glavne ceste G2-107 od Šentjurja do Dobovca
Državni prostorski načrt za prestavitev dela glavne ceste G2-108/1182 Zgornji Hotič - Spodnji Hotič
Državni prostorski načrt za obvoznico Tolmin
Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M8 Kalce - Jelšane
Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R52 Kleče - TOŠ
Državni lokacijski načrt za centralno čistilno napravo v občini Bohinj
Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R38 Kalce–Godovič
Državni prostorski načrt za bioplinsko napravo Mlajtinci v občini Moravske Toplice
Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M3/1 Kalce-Ajdovščina
Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M3/1 Kalce-Vodice
Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M3/1 Ajdovščina-Šempeter pri Gorici
Načrt prostorskih ureditev za zavarovano območje Kobilarne Lipica, 2. faza
Državni lokacijski načrt za cestno povezavo od Krškega do Brežic
Državni prostorski načrt za območje Industrijske cone Bistrica
Državni prostorski načrt za območje HE Brežice
Državni prostorski načrt za preložitev regionalne ceste R2R2-403/1075 Podrošt-Češnjica skozi Železnike ter ureditev vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti
Državni prostorski načrt za nadvoz čez železniško progo s priključkom na regionalno cesto R3 646 in priključkom na Kandunčevo in Industrijsko cesto v Grosupljem
Državni prostorski načrt za območje Celjske koče
Državni prostorski načrt za dograditev priključka Šmarje Sap na avtocestnem odseku Malence – Šmarje Sap
Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M2/1 Rogaška Slatina - Trojane
Lokacijski načrt za vplivno območje plazu Slano Blato v občini Ajdovščina
Državni prostorski načrt za ureditev oskrbe s pitno vodo slovenske Istre in zalednega kraškega območja
Državni prostorski načrt za ureditev celovite oskrbe s pitno vodo in varovanje vodnih virov Pomurja
Državni prostorski načrt za pristanišče Koper
Lokacijski načrt za povezovalno cesto Stanežiče–Brod
Državni prostorski načrt za razbremenilno cesto na odseku Povodje–Jeprca
Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini
Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od Ločice ob Savinji do Letuša
Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane
Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M2/1 na odseku med Trojanami in Vodicami pri Ljubljani
Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R25A/1 na odseku Trojane–Hrastnik
Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M 2/1 na odseku med Rogaško Slatino in Trojanami
Državni prostorski načrt za prenosni plinovod M6 na odseku Ajdovščina–Lucija
Lokacijski načrt za vplivno območje plazu Macesnik v občini Solčava
Državni prostorski načrt za izgradnjo obvoznice Škofljica
Državni prostorski načrt za navezovalno cesto Jeprca - Stanežiče - Brod
Državni prostorski načrt za glavno cesto na odseku Ptuj - Markovci
Državni prostorski načrt za hitro cesto na odseku Koper–Dragonja
Državni lokacijski načrt za hitro cesto na odseku Jagodje–Lucija
Državni prostorski načrt za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani most–Radeče in deviacije G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče
Državni prostorski načrt za daljnovod DV 2×400 kV na odseku Cirkovce–Pince
Državni prostorski načrt za vodnogospodarsko ureditev reke Dravinje od Stogovcev do Koritnega
Državni prostorski načrt za vodnogospodarsko ureditev reke Dravinje od Koritnega do Lušečke vasi
Državni prostorski načrt za dograditev druge polovice avtoceste Šmarje-Sap–Višnja gora, pododsek Grosuplje–Višnja gora
Državni prostorski načrt za črpalno hidroelektrarno na Dravi in daljnovodno povezavo ČHE–RTP Maribor
Državni prostorski načrt za državno cesto na odseku med mejo z Republiko Avstrijo in avtocesto A1 – III. razvojna os – zgornji del
Državni prostorski načrt za državno cesto na odseku med avtocesto A2 (Novo mesto) in mejo z Republiko Hrvaško – III. razvojna os – spodnji del
Državni prostorski načrt za državno cesto na odseku med avtocesto A1 (Celje Lopata) in avtocesto A2 (Novo mesto) – III. razvojna os – srednji del
Državni prostorski načrt za avtocestni priključek Brezovica na avtocestnem odseku Ljubljana–Vrhnika
Državni prostorski načrt za hitro cesto na odseku Divača/Postojna–Jelšane